REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 3/2013

DYREKTORA MUZEUM
HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO W WARSZAWIE
z dnia 10.06.2013 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
 
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego zarządzam co następuje :
 
§ 1
Wprowadza się regulamin organizacyjny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z upływem 7 dni od dnia wywieszenia go w sekretariacie.
 
§ 3
1. Traci moc Zarządzenie nr 8 Dyrektora MHPRL z dnia 09.08.2002 r.
 
§ 4
1. Każdy pracownik, zarówno pozostający w stosunku pracy z Muzeum jak i nowo zatrudniany powinien zostać zapoznany z regulaminem organizacyjnym
2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.
3. Wykonanie powyższych powierza się Działowi Kadr.
 
 
 
 

REGULAMIN OGRANIZACYJNY MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO W WARSZAWIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, zwane dalej „Muzeum”, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987);
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 406);
 3. statutu Muzeum stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
  z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. ”Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie”.

 

§ 2.

Regulamin organizacyjny Muzeum zwany dalej „regulaminem” określa:

 1. strukturę organizacyjną Muzeum;
 2. zadania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 3. zadania kierujących komórkami organizacyjnymi;
 4. zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej;
 5. zasady zastępowania osoby kierującej Muzeum w czasie jej nieobecności;
 6. zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism.

 

 

Rozdział II

Organizacja pracy i zasady kierowania muzeum

 

§ 3.

 1. Działalnością Muzeum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego we właściwym trybie.
 2. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego.
 3. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:
 1. kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Muzeum;
 2. podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Muzeum na najwyższym poziomie;
 3. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Muzeum,
  w szczególności nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z działalnością badawczą, wystawienniczą i oświatową Muzeum oraz dbanie o zbiory muzealne i metody ich dokumentowania;
 4. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;
 5. wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Muzeum;
 6. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, w tym sporządzanie planów pracy i na ich podstawie wspólnie z Głównym Księgowym opracowywanie budżetu placówki oraz przyjmowanie, awansowanie i zwalnianie pracowników Muzeum;
 7.    zapewnianie dostępu do informacji publicznej;
 8.  sprawowanie kontroli zarządczej w Muzeum;
 9.   zapewnianie ochrony informacji niejawnych;
 10.    zapewnianie realizacji zadań obronnych;
 11. przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
 12. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz.
 1. Dyrektor udziela wszelkich upoważnień do działania, reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Muzeum.
 2. Do składania w imieniu Muzeum  oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych uprawnionym jest Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione. Do skuteczności takiej czynności prawnej wymagany jest podpis  Głównego Księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.
 3. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Dyrektora  Muzeum obowiązków służbowych, jego prawa i obowiązki wykonuje Zastępca Dyrektora.

 § 4.

 Zastępca Dyrektora jest odpowiedzialny w szczególności  za:

 1. sprawowanie nadzoru nad pracą podległych komórek organizacyjnych;
 2. zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych, budynków i zawartego w nim mienia;
 3. opracowywanie planów pracy i projektów budżetu;
 4. opracowanie sprawozdań z działalności Muzeum;
 5. sprawy z zakresu inwestycji, remontów, bieżących konserwacji, zaopatrzenia, transportu oraz techniczną stronę wystawiennictwa;
 6. realizację postanowień Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

§ 5.

 1. Główny Księgowy prowadzi w ścisłej współpracy z Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora gospodarkę finansową Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami i kieruje Działem Finansowo – Księgowym.
 2. Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:
 1. opracowanie projektu rocznego budżetu Muzeum;
 2. sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonanych zadań oraz sporządza sprawozdawczość finansową;
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i dbanie o zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych;
 5. sprawowanie nadzoru nad  obliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, VAT, PCC-3, od nieruchomości i od praw wieczystego użytkowania i składek ZUS;
 6. sprawowanie nadzoru nad aktywami majątkowymi Muzeum;
 7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Muzeum dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 8. kierowanie pracą podległych pracowników.
 1. Główny Księgowy jest odpowiedzialny w szczególności za:
 1. terminowe ściąganie należności i dochodzeń roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 2. terminową wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników;
 3.  bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz należyte przechowywanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów finansowych.

 

 

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna Muzeum

 

§ 6.

 1. W Muzeum funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
 1. Dział Dokumentacji i Zbiorów;
 2. Dział Naukowo - Badawczy;
 3. Dział Naukowo - Oświatowy;
 4. Instytut Ruchu Ludowego;
 5. Dział Wydawnictw, Biblioteki i Informacji Muzealnej;
 6. Dział Finansowo - Księgowy;
 7. Dział Administracyjny;
 8. Oddziały: Oddział Muzeum w Sandomierzu i Oddział Muzeum w Piasecznie k/Gniewa.
 1. Schemat struktury organizacyjnego stanowi załącznik do Regulaminu.

 

§ 7.

Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

 1. Zastępca Dyrektora;
 2. Główny Księgowy;
 3. Oddział Muzeum w Sandomierzu;
 4. Oddział Muzeum w Piasecznie k/Gniewa;
 5. Dział Naukowo - Badawczy;
 6. Instytut Ruchu Ludowego.

 

 

§ 8.

Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:

 1. Dział Dokumentacji Zbiorów;
 2. Dział Naukowo - Oświatowy;
 3. Dział Wydawnictw, Biblioteki i Informacji Muzealnej;
 4. Dział Administracyjny.

 

 

§ 9.

 1. Na czele działów, oddziałów oraz Instytutu stoją kierownicy z wyjątkiem Działu Finansowo-Księgowego, którym kieruje bezpośrednio Główny Księgowy oraz Działu Dokumentacji i Zbiorów, którym kieruje Główny Inwentaryzator.
 2. W przypadku nieobecności kierownika zastępstwo obejmuje wyznaczony przez niego pracownik podległej mu komórki organizacyjnej. Zakres zastępstwa może obejmować wszystkie zadania należące do kompetencji kierownika.
 3. Kierownicy działów, oddziałów i Instytutu są uprawnieni do podejmowania samodzielnie decyzji związanych z wykonywaniem zadań powierzonych podległym im komórkom organizacyjnym.

 

 

§ 10.

Do zadań kierujących komórkami organizacyjnymi należy:

 1. ustalanie i opracowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla podległych pracowników;
 2. ustalanie planu i czasu pracy oraz przydzielanie pracy podległym pracownikom;
 3. sprawowanie nadzoru nad pracą podległych pracowników  w zakresie prawidłowości i terminowości jej realizacji;
 4. sprawowanie nadzoru i rozliczanie podległych pracowników z wykonania zleconych zadań;
 5. opiniowanie wniosków, wystąpień podległych pracowników, wnioskowanie w sprawie przyjmowania, zwalniania, awansowania, wyróżniania bądź karania pracowników;
 6. czuwanie nad przestrzeganiem postanowień wewnętrznych aktów normatywnych oraz innych dokumentów regulujących zasady i tryb pracy w Muzeum  przez podległych pracowników;
 7. czuwanie nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  i przepisów przeciwpożarowych przez podległych pracowników;
 8. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych przez podległych pracowników;
 9. sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy podległych pracowników oraz nadzoru nad przestrzeganiem zasad współżycia społecznego;
 10. sprawowanie nadzoru nad przygotowywanymi umowami i kontrola ich realizacji w zakresie zadań podległej komórki organizacyjnej;
 11. prowadzenie racjonalnej gospodarki powierzonymi składnikami majątkowymi;
 12. współdziałanie w zakresie realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi.

 

§ 11.

1. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Muzeum  należy w szczególności:

 1. terminowa realizacja zadań;
 2. przestrzeganie postanowień wewnętrznych aktów normatywnych oraz innych dokumentów regulujących zasady i tryb pracy;
 3. badanie efektywności realizowanych przedsięwzięć;
 4. przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
 5. rozpatrywanie oraz załatwianie skarg, wniosków i interwencji wpływających do Muzeum;
 6.  przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne;
 7. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  i przepisów z zakresu ochrony  przeciwpożarowej;
 8. przygotowywanie projektów umów cywilno – prawnych zawieranych w celu realizacji zadań we właściwej komórce organizacyjnej oraz prowadzenie ewidencji zawartych umów cywilno – prawnych.
  1. W ramach realizacji zadań komórki organizacyjne Muzeum dokonują na bieżąco wymiany informacji oraz współpracują ze sobą oraz z podmiotami i instytucjami właściwymi ze względu na zakres realizowanych zadań, a w szczególności z administracją rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 

Rozdział IV

Szczegółowy  zakres działania komórek organizacyjnych

 

§ 12.

Do zadań Działu Dokumentacji i Zbiorów należy w szczególności:

 1. organizowanie pozyskiwania muzealiów do zbiorów Muzeum;
 2. koordynowanie pracy Komisji Kwalifikacji i Wyceny;
 3. prowadzenie Archiwum zakładowego;
 4. prowadzenie dokumentacji zbiorów w tym:
 1. księgi wpływów muzealiów,
 2. księgi inwentarzowej zbiorów,
 3. księgi depozytów,
 4. księgi inwentarzowej archiwaliów,
 5. księgi dokumentacji fotograficznej,
 6. kartotek i katalogu magazynowego muzealiów,
 1. zabezpieczenie i przechowywanie pozyskanych do Muzeum przedmiotów, w tym magazynowanie
  i organizowanie konserwacji;
 2. wypożyczanie obiektów muzealnych wewnątrz i na zewnątrz Muzeum;
 3. współdziałanie z Działem Administracyjnym w zakresie przechowywania muzealiów;
 4. współpraca z Oddziałami w Sandomierzu i Piasecznie, w zakresie spraw o których mowa  w pkt 1-5. 

 

§ 13.

Do zadań Działu Naukowo-Badawczego należy w szczególności :

 1. opracowywanie i prowadzenie kart ewidencyjnych zbiorów artystyczno-historycznych gromadzonych w Muzeum;
 2. opracowywanie naukowe zbiorów  muzealnych;
 3. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi  przy organizacji wystaw, wydawnictw i innych form upublicznienia zbiorów;
 4. publikowanie opracowanych zbiorów;
 5. współpraca z instytucjami naukowo – badawczymi w zakresie zadań wykonywanych przez Dział.

 

§ 14.

Do zadań Działu Naukowo - Oświatowego należy w szczególności :

 1.  sprawowanie nadzoru nad organizacją wystaw;
 2. koordynowanie prac związanych z przyjmowaniem zwiedzających wystawy, funkcjonowaniem wystaw czasowych i objazdowych;
 3. prowadzenie zajęć dydaktycznych: lekcji historii, kursów dla nauczycieli, spotkań z metodykami nauczania historii i członkami zespołów pracujących nad programami nauczania;
 4. sprawowanie opieki nad salami wystawowymi Muzeum;
 5. współpraca z instytucjami kultury w zakresie zadań wykonywanych przez Dział.

 

§ 15.

Do zadań Instytutu Ruchu Ludowego należy w szczególności:

 1. inspirowanie, prowadzenie i koordynacja badań naukowych nad dziejami wsi oraz ruchów chłopskich i ludowych w Polsce i za granicą;
 2. współpraca z uczelniami wyższymi i placówkami naukowo-kulturalnymi w badaniach nad historią wsi i ruchu ludowego;
 3. organizacja konferencji naukowych i popularnonaukowych oraz innych działań prezentujących dorobek naukowy;
 4. organizacja Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii Ruchu Ludowego i koordynacja jego prac;
 5. popularyzacja wyników badań w formie: publikacji zwartych, prac zbiorowych oraz artykułów
  i materiałów;
 6. współpraca z innymi działami Muzeum.

 

§ 16.

Do zadań Działu Wydawnictw, Biblioteki i Informacji Muzealnej należy w szczególności:

 1. prowadzenie działalności wydawniczej  Muzeum w tym „Rocznika Historycznego MHPRL”;
 2. prowadzenie biblioteki Muzeum;
 3. prowadzenie informacji naukowej w zakresie posiadanych zbiorów bibliotecznych;
 4. prowadzenie sprzedaży wydawnictw;
 5. współpraca z innymi Muzeami w zakresie zadań Działu.

 

§ 17.

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizowanie i kontrola dokumentów rachunkowych
  w sposób zapewniający właściwy opis operacji gospodarczych;
 3. sporządzanie kalkulacji kosztów zadań realizowanych przez Muzeum,
 4. kompleksowe prowadzenie sprawozdawczości finansowej;
 5. ustalanie wysokości należnych podatków i przekazywanie Dyrektorowi informacji o niej najpóźniej w terminie trzech dni przed terminem płatności;
 6. sporządzanie i terminowe przekazywanie do właściwych urzędów deklaracji podatkowych;
 7. ustalanie wysokości należnych składek pracowniczych na ubezpieczenia społeczne, emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, oraz przekazywanie Dyrektorowi powyższej informacji najpóźniej w terminie trzech dni przed terminem płatności;
 8. sporządzanie i terminowe przekazywanie deklaracji podatkowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 9. przechowywanie dokumentów i ksiąg finansowych w bezpiecznym miejscu w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych
 10.  wykonywanie dyspozycji przelewu środków pieniężnych zgodnie z przepisami prawa;
 11.  kontrolowanie umów zawieranych przez Muzeum pod względem finansowym,
 12.  zapewnianie terminowego ściągania  wierzytelności Muzeum i dochodzenia roszczeń na drodze sądowej  oraz realizacji zobowiązań Muzeum;
 13.  opracowywanie planów finansowych Muzeum i kontrolowanie ich realizacji;
 14.  opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych Muzeum z wykonania budżetu i ich analiz;
 15.  prowadzenie gospodarki  kasowej;
 16.  współpracowanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w sprawach finansowo - księgowych.

 

§ 18.

Do zadań Działu Administracyjnego należy w szczególności:

 1. administrowanie majątkiem nieruchomym i ruchomym Muzeum;
 2. sprawowanie nadzoru nad Oddziałami w zakresie gospodarowanie majątkiem;
 3. sprawowanie nadzoru nad stanem:
 1. ochrony przeciwpożarowej,
 2. bezpieczeństwa i higieny pracy;
 1. zapewnienie porządku i czystości na terenie Muzeum w Warszawie i w Oddziałach;
 2. zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów;
 3. sprawowanie nadzoru nad pracą sekretariatu;
 4. prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną oraz działaniem Muzeum w stanach nadzwyczajnych;
 5. gospodarka i logistyka bazy transportowej;
 6. zabezpieczenie organizacyjno - techniczne zadań realizowanych przez działy merytoryczne, w tym w szczególności wystaw, imprez oświatowych, ekspozycji, odczytów, sympozjów i konferencji.

 

§ 19.

 1. Do zadań Oddziału Muzeum w Sandomierzu oraz Oddziału Muzeum w Piasecznie k/Gniewa  należy w szczególności:
 1. pozyskiwanie przedmiotów o wartości historycznej związanych z historią ruchu ludowego i kultury wiejskiej z terenu działania Oddziału;
 2. prowadzenie dokumentacji zbiorów w tym:
 1. księgi wpływów muzealiów,
 2. księgi inwentarzowej muzealiów,
 3. księgi dokumentacji fotograficznej,
 4. kartoteki katalogu magazynowego muzealiów;
 1. zabezpieczenie i przechowywanie pozyskanych do Muzeum dóbr kultury, w tym magazynowanie
  i organizowanie konserwacji;
 2. sporządzanie podstawowej dokumentacji naukowej w tym:
 1. prowadzenie i opracowywanie kart ewidencyjnych zbiorów artystyczno – historycznych gromadzonych w Oddziale, katalogu naukowego,
 2. opracowywanie kart katalogów pomocniczych;
 1. organizowanie wystaw w siedzibie Oddziału oraz wystaw objazdowych;
 2. prowadzenie współpracy z organizacjami i instytucjami kultury i oświaty w zakresie spraw związanych z działalnością Oddziału;
 3. ochrona muzealiów i innych przedmiotów zgromadzonych w Oddziale;
 4. sprawowanie nadzoru nad stałymi ekspozycjami Muzeum na terenie działalności Oddziału;
 5. planowanie działań;
 6.  prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb terenowych jednostek statystycznych.
 1. Terenem działalności Oddziału Muzeum w Sandomierzu jest Województwo Świętokrzyskie.
 2. Terenem działalności Oddziału Muzeum w Piasecznie k/Gniewa jest Województwo Pomorskie.

 
 

Rozdział V

Zasady sporządzania i  przechowywania

korespondencji

 

§ 20.

Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów, określa instrukcja wydawana przez Dyrektora Muzeum w drodze zarządzenia.

 

§ 21.

1. Dyrektor Muzeum  podpisuje w szczególności:

1) pisma i wystąpienia do organów administracji publicznej;

2) pisma i wystąpienia kierowane do organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego;

3) pisma i wystąpienia do kierowników organów kontroli zewnętrznej;

4) pisma i wystąpienia związane z wykonywaniem funkcji kierownika jednostki.

 1. Dyrektor Muzeum może upoważnić  swojego zastępcę oraz innych pracowników Muzeum do załatwiana spraw, w tym podpisywania pism i dokumentów, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.
 2. Bieżącą korespondencję wewnętrzną podpisują  kierownicy komórek organizacyjnych.
 3.  Główny Księgowy lub osoba przez niego upoważniona, składa podpis na dokumencie dotyczącym czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie finansowe.


 

Rozdział VI

Przepis końcowy

 

§ 22.

Wszelkie zmiany Regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Administrujący Administrator
(2007-04-26 16:26:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Sikora Karolina
(2014-01-22 08:39:22)