Zarządzenie w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zarządzenie  Nr  4 /16

z dnia 14 czerwca 2016 r.

Dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 

  w Warszawie
w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego


Na podstawie art. 4ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) zarządzam, co następuje:

§ 1.


Wprowadza się „Instrukcję w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie”- zwaną dalej Instrukcją, stanowiącą Załącznik do Zarządzenia.

§ 2.


Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych.


§ 3.

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się zastępcy dyrektora Muzeum dr. Jerzemu Mazurkowi.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2016r.


 

Załącznik do Zarządzenia Nr  4/16

Dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2016 r.

 

 

Instrukcja w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
w Warszawie.

§ 1

Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

 1. Muzeum – należy przez to rozumieć Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie;
 2. komórka organizacyjna - należy przez to rozumieć podstawowe komórki organizacyjne MHPRL (działy);
 3. kierownik komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć osobę kierującą komórką organizacyjną (działem) lub osobę upoważnioną do wykonywania jej zadań;
 4. punkt kancelaryjny – należy przez to rozumieć sekretariat Muzeum;
 5. rejestr   – należy przez to rozumieć spis elektroniczny do  rejestrowania spraw w obrębie klasy z wykazu akt w roku kalendarzowym;
 6. BIP  - należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum;
 7. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 lutego 2016 r.  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352).

§ 2

1.   Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Muzeum.

2.   Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniu:

a.   w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

b.   ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa,

c.   w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw,

d.   w zakresie informacji sektora publicznego:

                                         i.    których wytwarzanie przez Muzeum nie należy do zakresu zadań publicznych określonych prawem i statutem Muzeum;

                                        ii.    do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), przysługują podmiotom innym niż Muzeum oraz jeżeli prawa pierwotnego właściciela autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych nie wygasły.

                                      iii.    powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu Muzeum, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie,

e.   ze względu na bezpieczeństwo muzealiów,

f.    ze względu na kwestie własnościowe do działalności niekomercyjnej, jeżeli informacje sektora publicznego są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędących własnością podmiotu zobowiązanego.

§ 3

Udostępnienie lub przekazywanie informacji sektora publicznego znajdujących się w posiadaniu Muzeum w celu ich ponownego wykorzystywania, następuje poprzez:                                                          

1.   udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie BIP Muzeum;

2.   udostępnienie na stronie www.mhprl.pl;

3.   na podstawie wniosku zainteresowanego o udostępnienie lub / i przekazanie w celu ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

§ 4

1.   Wnioski, o których mowa w §3 pkt. 3 wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej.

2.   Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej w zasobach Muzeum wnosi się w przypadkach, gdy informacja:

a.   nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.mhprl.pl,

b.   została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt. a i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

c.   będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

d.   została udostępniona na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego,

e.   wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Muzeum.

3.   Wniosek skierowany do Muzeum winien zawierać w szczególności:

a.   informacje o wnioskodawcy obejmujące imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy
w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,

b.   wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,

c.   wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo nie komercyjny), w tym określenie rodzaju działalności,
w której informacja sektora publicznego będzie ponownie wykorzystywana, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub/i usług,

d.   wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku sieci elektronicznej także wskazanie formatu danych,

e.   wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana
w inny sposób, albo sposobu dostępu do sytemu teleinformatycznego Muzeum.                         

 1. Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, zapisywane są w rejestrze.
 2. Rejestr wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawiera następujące dane:
  1. znak sprawy;
  2. datę wpływu;
  3. imię i nazwisko wnioskodawcy;
  4. przedmiot wniosku;
  5. komórkę organizacyjną załatwiającą wniosek;
  6. wezwanie do uzupełnienia braków formalnych;
  7. informację o przedłużeniu terminu realizacji wniosku;
  8. informację o wydaniu decyzji zawierającej warunki ponownego wykorzystywania;
  9. wskazanie sposobu załatwienia wniosku:
  10. pozostawienie bez rozpoznania w związku z nie usunięciem braków formalnych,
  11. przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami,
  12. przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie,
  13. decyzje w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,
  14. inny sposób załatwienia sprawy;
  15. datę załatwienia;
  16. informację o odwołaniu;
  17. informację o postępowaniu sądowo- administracyjnym.

§ 5

 1. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, dyrektor Muzeum przekazuje do załatwienia właściwej komórce organizacyjnej, zgodnie z właściwością określoną w Regulaminie organizacyjnym Muzeum.
 2. W przypadku wpływu wniosku bezpośrednio do komórki organizacyjnej Muzeum będącej właściwą do załatwienia sprawy bądź do innej komórki organizacyjnej Muzeum, najpóźniej w dniu następnym roboczym po jego otrzymaniu, komórka organizacyjna przekazuje wniosek do punktu kancelaryjnego celem zarejestrowania go.
 3. W razie sporu lub wątpliwości, która komórka organizacyjna Muzeum jest właściwa do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, dyrektor Muzeum wyznacza komórkę organizacyjną właściwą do realizacji wniosku.

 

§ 6

 

1.    Rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 3 następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

2.    Jeżeli wniosek, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 3 nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia
w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźniania oraz
o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż
2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

§ 7

Po rozpatrzeniu wniosku Muzeum:

 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego     wykorzystania bez określenia warunków ponownego wykorzystania;
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 3. składa ofertę zawierają warunki ponownego wykorzystania lub  informację o wysokości opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji;
 4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

§ 8

Muzeum nie jest obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku
o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

§ 9

1.   Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa § 7 pkt 3 może                   w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw
z powodu naruszenia przepisów ustawy albo w tym terminie zawiadomić Muzeum o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia
o przyjęciu oferty jest równoznaczny w wycofaniem wniosku.                                                                    

2.   Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy                          z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje te podlegają zaskarżeniu do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

§10

Ustala się następujące warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dla informacji opublikowanych na stronie internetowej

www.mhprl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej:

1.     podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego zobowiązany jest do:

a.   podania informacji o źródle pochodzenia informacji sektora      publicznego z adnotacją Informacja pozyskana ze strony     www.mhprl.pl”,

b.   podania informacji o czasie pozyskania informacji sektora publicznego od Muzeum, z adnotacją  Informacja pozyskana od Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie wg. stanu strony www.mhprl.pl na dzień […]”,

c.   dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji sektora publicznego pozyskanej ze strony www.mhprl.pl w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem wyjątku,
o którym mowa w § 10 ust. 2,

2.     podmiot może ponownie wykorzystywać informacje sektora publicznego w wersji przetworzonej pod warunkiem poinformowania osób trzecich o przekazaniu im przetworzonej informacji sektora publicznego z adnotacją „Informacja pozyskana ze strony www.mhprl.pl, wg. stanu strony na dzień [... ], przetworzona w całości/ w części”  oraz o zakresie tego przetworzenia, co nie wyłącza obowiązków podmiotu, określonych w § 10 ust. 1 pkt. a-c.

3.     w przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego pozyskanej ze strony www.mhprl.pl, a następnie przetworzonej przez podmiot w całości lub w części, podmiot zobowiązuje się dokonać przedmiotowego przetworzenia w taki sposób, aby nie wprowadzić osób trzecich w błąd,

4.     Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia przez podmiot informacji sektora publicznego, którą następnie podmiot przekazuje w formie przetworzonej osobom trzecim,

5.     W przypadku, gdy jakiekolwiek informacje sektora publicznego, lub ich części, opublikowane na stronie www.mhprl.pl będą stanowiły utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) lub będą stanowiły bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.) przysługującym podmiotom innym niż Muzeum, podmiot będzie miał prawo ponownie wykorzystywać przedmiotowe informacje, pod warunkiem nienaruszenia prawa własności intelektualnej i praw autorskich lub innych praw przysługujących podmiotom trzecim,

6.     Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej utworem lub bazą danych przez podmiot w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące podmiotowi.

 

§ 11

Ustala się następujące warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnianych na wniosek:

1.     Muzeum określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy,

2.     Muzeum ma prawo ustalić opłatę za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, zgodnie z zasadami określonymi w § 12,

3.     Warunki ponownego wykorzystywania mogą dotyczyć w szczególności:

a.   obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Muzeum,

b.   obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

c.   zakresu odpowiedzialności Muzeum za udostępniane lub      przekazywane informacje,

d.   ograniczenia prawa do wykorzystania informacji w działalności  komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli informacje  dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń,

§ 12

 1. Muzeum udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ponownego ich wykorzystywania bezpłatnie.
 2. Muzeum może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Do powyższych czynników zaliczane będą m.in. następujące koszty: koszt nośnika danych, koszt wysyłki, szacowany koszt pracy pracownika, koszt dostosowania oraz utrzymania systemu teleinformatycznego do wymagań określonych we wniosku, koszt przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
 4. Muzeum w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym może nałożyć opłaty wyższe. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw.
 5. Muzeum stosuje się do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1011).
 6. Na żądanie wnioskodawcy Muzeum podaje sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.

§ 13

1.    Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub też przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujące prawo.

2.    Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej stanowiącej utwór albo bazę danych przez podmiot wykorzystujący ponownie informację publiczną w zakresie, który przekracza uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Muzeum.

 

 

1.    Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub też przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujące prawo.

2.    Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej stanowiącej utwór albo bazę danych przez podmiot wykorzystujący ponownie informację publiczną w zakresie, który przekracza uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Muzeum.

 

 

Wytworzył:
(2016-06-15)
Udostępnił:
Sikora Karolina
(2016-08-01 11:56:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Sikora Karolina
(2016-08-01 12:03:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki