DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Do zakresu Działu Finansowo-Księgowego należy:
1) prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizowanie i kontrola dokumentów rachunkowych w sposób zapewniający właściwy opis operacji gospodarczych,
3) sporządzanie kalkulacji kosztów zadań realizowanych przez Muzeum,
4) kompleksowe prowadzenie sprawozdawczości finansowej,
5) ustalanie wysokości należnych podatków i przekazywania Dyrektorowi informacji o niej najpóźniej w terminie trzech dni przed terminem płatności,
6) sporządzanie i terminowe przekazywanie do właściwych urzędów deklaracji podatkowych,
7) ustalanie wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, przekazywanie Dyrektorowi informacji o nich najpóźniej w terminie trzech dni przed terminem płatności,
8) sporządzanie i terminowe przekazywanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
9) przechowywanie dokumentów i ksiąg w bezpiecznym miejscu w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych,
10) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami prawa,
11) kontrola umów zawieranych przez Muzeum pod względem finansowym,
12) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń oraz realizacji zobowiązań Muzeum,
13) opracowanie planów finansowych i kontrola ich realizacji,
14) opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
15) prowadzenie kasy,
16) współpraca z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach finansowo księgowych,
 
W skład zespołu Działu Finansowo-Księgowego wchodzą:
1) Główny Księgowy pełniący funkcję kierownika działu,
2) pracownicy merytoryczni.
Wytworzył:
Karolina Sikora
Udostępnił:
Sikora Karolina
(2007-04-27 09:36:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Sikora Karolina
(2007-07-10 11:16:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki