Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
muzeum

Czwartek 20.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

STATUT MUZEUM

Uchwała Nr 20/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie nowego brzmienia statutu samorzadowej instytucji kultury pn. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.[1]), w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach , (Dz. U. z  2012 r. poz. 987) - uchwala się, co następuje:
§1.
Statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie", otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do uchwały.
§2.
Z dniem wejścia w życie statutu, o którym mowa w § 1, traci moc statut "Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie", w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały Nr 117/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Ludwik Rakowski 
 
 
 

Załącznik do uchwały Nr 20/13

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 18 lutego 2013 roku

 

Statut

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

  

ROZDZIAŁ I

 Nazwa, teren działania, siedziba

 § 1.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406); zarządzenia Nr 8 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1984 r. w sprawie utworzenia Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie i nadania mu statutu; niniejszego Statutu.

§ 2.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr 9/99.

§ 3.

Siedzibą Muzeum jest m.st. Warszawa, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 4.

 1. Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Muzeum posiada osobowość prawną.
 3. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 4. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 5.

Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą w otoku Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

 

 ROZDZIAŁ II

 Zakres działania

 § 6.

 1. Do zadań Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie
  i upowszechnianie zbiorów z zakresu historii wsi i polskiego ruchu ludowego.
 2. Muzeum informuje o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości
  historii, nauki i kultury polskiej, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną, umożliwia kontakt
  ze zbiorami.
 3. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:
 1. malarstwo;
 2. grafikę;
 3. rzeźbę;
 4. tkaninę artystyczną;
 5. numizmatykę;
 6. medalierstwo;
 7. sfragistykę;
 8. falerystykę;
 9. militaria;
 10. etnografię;
 11. technikę;
 12. archiwalia;
 13. fotografie;
 14. prasę;
 15. książki.

§ 7.

Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 6, w szczególności przez:

 1. gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie określonym niniejszym Statutem;
 2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 3. przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych;
 4. zabezpieczanie i konserwację posiadanych muzealiów;
 5. urządzanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
 6. organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej oraz kulturalno-oświatowej;
 8. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;
 9. prowadzenie działalności wydawniczej;
 10. patronat nad szkolnymi i wiejskimi izbami pamięci, izbami tradycji ruchu ludowego i zbiorami pamiątek ludowych.

§ 8.

W skład Muzeum wchodzą oddziały:

 1. Oddział w Sandomierzu,
 2. Oddział w Piasecznie k/Gniewa.

§ 9.

W realizacji zadań statutowych Muzeum może współpracować z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

 

  

ROZDZIAŁ III

 Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

 § 10.

 1. Organem Zarządzającym Muzeum jest Dyrektor Muzeum, zwany dalej „Dyrektorem”.
 2. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.
 3. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

  § 11.

 1. Dyrektor organizuje pracę Muzeum i odpowiada za całokształt jego działalności.
 2. Do zakresu zadań Dyrektora  należy w szczególności:
 1. kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Muzeum;
 2. podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających
  do funkcjonowania Muzeum na najwyższym poziomie;
 3. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Muzeum;
 4. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;
 5. wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Muzeum;
 6. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum
  oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
 7. przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

§ 12.

Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy Zastępcy Dyrektora, powoływanego i odwoływanego przez niego, za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 13.

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Tryb powoływania Rady Muzeum, czas trwania jej kadencji, a także zakres jej działalności określa ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
 3. Rada Muzeum liczy 15 członków.
 4. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 14.

 1. Dyrektor może tworzyć z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych
  w Muzeum muzealników – kolegia doradcze.
 2. Kolegia mogą być utworzone:
 1. jako kolegia o charakterze stałym – wówczas kadencja kolegium trwa dwa lata;
 2. dla realizacji konkretnego zadania - wówczas powoływane są na czas realizacji tego zadania.
 1. Członków Kolegium powołuje i odwołuje Dyrektor, który wyznacza przewodniczącego Kolegium, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 2. W skład Kolegium mogą wchodzić pracownicy Muzeum oraz osoby spoza Muzeum. Liczba członków Kolegium nie może przekroczyć dziesięciu osób.
 3. Posiedzenia Kolegiów zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy,
  z inicjatywy połowy składu członków kolegium lub na wniosek Dyrektora.
 4. Kolegia wyrażają opinie w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów,
  przy obecności co najmniej połowy członków kolegium w głosowaniu jawnym.
 5. Posiedzenia Kolegium odbywają się w obecności Dyrektora lub wskazanej przez niego osoby.
 6. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegiów zapewnia Muzeum.

§ 15.

Dyrektor, w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, nadaje Muzeum regulamin organizacyjny, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną Muzeum, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum, zadania kierujących komórkami organizacyjnymi  Muzeum, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej  Muzeum, zasady zastępowania osoby kierującej Muzeum w czasie jej nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów
i podpisywania pism w Muzeum.

 § 16.

 1. Zarząd Województwa Mazowieckiego może powierzyć zarządzanie Muzeum Zarządcy, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Do wyboru Zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.[1]).
 2. W przypadku powierzenia zarządzania Muzeum Zarządcy, wykonuje on odpowiednio uprawnienia i czynności przewidziane dla Dyrektora, o których mowa w § 10, 11, 14, 15, 17 i 19.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 Zasady gospodarki finansowej

 § 17.

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan  finansowy ustalony przez Dyrektora
  z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez samorząd Województwa Mazowieckiego. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2]).
 3. Działalność Muzeum finansowana jest w szczególności z:
 1. dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego
  lub budżetu państwa;
 2. wpływów z realizacji zadań, o których mowa w § 6 i 7 Statutu;
 3. wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
 4. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 5. środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł;
 6. wpływów z prowadzonej przez Muzeum dodatkowej działalności o której mowa w § 21.
 1. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje Muzeum środki finansowe w formie dotacji:
 1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
 2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
 3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
 1. Dyrektor jest zobowiązany do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, o których mowa
  w ust. 3 pkt 5.

 § 18.

Zaciągnięcie przez Muzeum kredytu lub pożyczki wymaga uzyskania zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 19.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Muzeum składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione.
 2. Główny Księgowy lub osoba przez niego upoważniona, składa podpis na dokumencie dotyczącym czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie finansowe.

§ 20.

Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt  7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.[3]) jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

§ 21.

 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność inną niż działalność kulturalna, w zakresie zbieżnym z jego zadaniami statutowymi, polegającą na:
 1. sprzedaży książek, pamiątek, obiektów sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego;
 2. usługach technicznych, konserwatorskich i transportowych – w oparciu o posiadane zaplecze i sprzęt;
 3. wykonywaniu opracowań, projektów, ekspertyz – w specjalizacjach reprezentowanych w Muzeum;
 4. publikowaniu opracowań, dokumentów, wspomnień oraz wydawnictw albumowych
  i folderów;
 5. organizowaniu konferencji, sympozjów, koncertów, festynów, spotkań integracyjnych imprez kulturalnych;
 6. najmie i dzierżawie składników majątkowych.
 1. Środki uzyskane z dodatkowej działalności, o której mowa w ust. 1 wykorzystywane są wyłącznie na realizację zadań statutowych Muzeum.

 

 

ROZDZIAŁ V

 Przepisy końcowe

 § 22.

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Sejmik Województwa Mazowieckiego
na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 23.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 236, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, poz. 951 i poz 1101.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707.

 

[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316,

 z 2010r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1206 i Nr 167 poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Sikora
(2007-04-26 16:39:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Karolina Sikora
(2014-01-22 08:36:40)
 
 
ilość odwiedzin: 145386

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X