STATUT MUZEUM

Uchwała nr 125/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie"

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie", w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc statut Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały nr 20/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Ludwik Rakowski

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 125/18

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

 

Statut

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba

 

§ 1.

1. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720), zwanej dalej ?ustawą o muzeach?;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105), zwanej dalej ?ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej?;

3) zarządzenia Nr 8 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1984 r. w sprawie utworzenia Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie i nadania mu statutu;

4) niniejszego Statutu.

2. Muzeum może posługiwać się nazwą skróconą: „Muzeum”

 

§ 2.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr 9/99.

 

§ 3.

Siedzibą Muzeum jest m.st. Warszawa, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

 

§ 4.

1. Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

2. Muzeum posiada osobowość prawną.

3. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

4. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

§ 5.

Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą ?Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie? w otoku.

 

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów

 

§ 6.

1. Do zakresu działania Muzeum należy upamiętnianie i dokumentowanie historii wsi, polskiego ruchu ludowego oraz emigracji chłopskiej w świecie.

2. Dla realizacji zakresu działania, o którym mowa w ust. 1, Muzeum w szczególności:

1) gromadzi zbiory i materiały dokumentacyjne w zakresie określonym niniejszym Statutem;

2) inwentaryzuje, kataloguje oraz naukowo opracowuje zgromadzone zbiory;

3) przechowuje zgromadzone zbiory w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynuje je w sposób dostępny do celów naukowych;

4) zabezpiecza i konserwuje zbiory oraz utrzymuje we właściwym stanie teren Muzeum wraz ze znajdującymi się na nim obiektami;

5) urządza wystawy stałe i czasowe;

6) zapewnia właściwe warunki zwiedzania Muzeum;

7) organizuje i prowadzi badania naukowe z zakresu historii wsi, polskiego ruchu ludowego oraz emigracji chłopskiej w świecie;

8) upowszechnia wyniki badań naukowych w formie publikacji oraz poprzez organizowanie i uczestnictwo w sesjach naukowych i popularnonaukowych;

9) prowadzi działalność edukacyjną oraz z zakresu upowszechniania kultury;

10) udostępnia zbiory do celów naukowych i edukacyjnych;

11) prowadzi działalność wydawniczą;

12) organizuje uroczystości upamiętniające wydarzenia związane z historią wsi, polskiego ruchu ludowego oraz emigracji chłopską w świecie;

13) inicjuje, wspiera i prowadzi projekty związane z zakresem działania Muzeum;

14) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, które realizują zadania zbieżne z zakresem działania Muzeum;

15) obejmuje patronat nad szkolnymi i wiejskimi izbami pamięci, izbami tradycji ruchu ludowego i zbiorami pamiątek ludowych.

3. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu sztuki, historii, etnografii, numizmatyki i archiwaliów, a w szczególności:

1) kolekcje malarstwa i rzeźby artystów profesjonalnych i ludowych o tematyce patriotycznej i chłopskiej, grafiki obejmujące sceny rodzajowe, animalistykę, budownictwo wiejskie, pejzaże i studia portretowe;

2) eksponaty o wartościach historycznych, obejmujące dokumenty drukowane i rękopiśmienne o treściach związanych z polską wsią i polskim ruchem ludowym;

3) z dziedziny:

a) fotografii, dokumentujących wydarzenia z historii polskiego ruchu ludowego,

b) falerystyki i sfragistyki z XIX w. i okresu międzywojennego,

c) medalierstwa, upamiętniającego wydarzenia związane z życiem polskiej wsi, ludzi zasłużonych dla polskiego ruchu ludowego oraz działalność towarzystw i organizacji rolniczych,

d) numizmatyki z XVIII ? XX w.,

e) militariów, w tym broni białej i palnej oraz umundurowania,

f) tkaniny artystycznej, w tym sztandarów stronnictw chłopskich, organizacji młodzieżowych i społeczno-gospodarczych, gobelinów, proporców i proporczyków;

4) materiały i przedmioty związane z problematyką emigracji chłopskiej i osobami: Ignacego Jana Paderewskiego i Gabriela Narutowicza.

4. Muzeum informuje o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną, umożliwia korzystanie ze zgromadzonych zbiorów.

 

§ 7.

W skład Muzeum wchodzą oddziały:

1) Oddział w Sandomierzu;

2) Oddział w Piasecznie k/Gniewa;

3) Oddział w Warszawie poświęcony Wychodźstwu Polskiemu im. Ignacego Jana Paderewskiego.

 

§ 8.

W realizacji zadań statutowych Muzeum może współpracować z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

 

Rozdział 3

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

 

§ 9.

1. Organem zarządzającym Muzeum jest Dyrektor Muzeum, zwany dalej ?Dyrektorem".

2. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

3. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 10.

1. Dyrektor organizuje pracę Muzeum i odpowiada za całokształt jego działalności.

2. Do zakresu zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Muzeum;

2) podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Muzeum na najwyższym poziomie;

3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Muzeum;

4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;

5) wydawanie zarządzeń;

6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;

7) przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

 

§ 11.

Dyrektor, zarządza Muzeum przy pomocy dwóch zastępców Dyrektora, powoływanych i odwoływanych przez niego, za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

§ 12.

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

2. Tryb powoływania Rady Muzeum, czas trwania jej kadencji, a także zakres jej działalności określa ustawa o muzeach.

3. Rada Muzeum liczy 15 członków. 4. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

 

§ 13.

1. Dyrektor może tworzyć kolegia doradcze z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w Muzeum muzealników.

2. Kolegium doradcze może:

1) mieć charakter stały - wówczas kadencja jego członków trwa dwa lata; albo

2) być utworzone dla realizacji konkretnego zadania - wówczas okres jego działania wyznacza termin wykonania zadania.

3. W skład kolegium doradczego mogą wchodzić doświadczeni pracownicy Muzeum oraz osoby spoza Muzeum, w liczbie określonej przez Dyrektora w akcie o utworzeniu kolegium doradczego, nie większej niż 10 osób.

4. Kolegium doradcze wybiera spośród swoich członków: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, a także w miarę potrzeby sekretarza, który prowadzi dokumentację oraz obsługę kancelaryjno-biurową kolegium doradczego.

5. Posiedzenia kolegium doradczego zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, z inicjatywy połowy składu członków kolegium lub na wniosek Dyrektora Muzeum.

6. Kolegium doradcze wyraża opinie w sprawach stanowiących przedmiot jego działania. Opinie są przyjmowane zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu członków kolegium doradczego, w głosowaniu jawnym.

 

§ 14.

Dyrektor, w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, nadaje Muzeum regulamin organizacyjny, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną Muzeum, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum, zadania kierujących komórkami organizacyjnymi Muzeum, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej Muzeum, zasady zastępowania osoby kierującej Muzeum w czasie jej nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w Muzeum.

 

§ 15.

1. Zarząd Województwa Mazowieckiego może powierzyć zarządzanie Muzeum Zarządcy, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Do wyboru Zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).

2. W przypadku powierzenia zarządzania Muzeum Zarządcy, wykonuje on odpowiednio uprawnienia i czynności przewidziane dla Dyrektora, o których mowa w § 9 ust. 2, § 10, § 13 ust. 1, § 14, § 16 ust. 2 i 5 i § 17 ust. 1 i 2.

 

Rozdział 4

Źródła finansowania

 

§ 16.

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000 i 1366).

3. Działalność Muzeum finansowana jest w szczególności z:

1) dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego lub budżetu państwa;

2) wpływów z realizacji zadań, o których mowa w § 6 ust. 2;

3) wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

4) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

5) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;

6) wpływów z prowadzonej przez Muzeum dodatkowej działalności, o której mowa w § 19;

7) kredytów i pożyczek zaciągniętych po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego.

4. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje Muzeum środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

5. Dyrektor jest zobowiązany do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, o których mowa w ust. 3 pkt 5.

 

§ 17.

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 2, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 

§ 18.

Organem zatwierdzającym sprawozdania finansowe, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650) jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

§ 19.

1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność inną niż działalność kulturalna, w zakresie zbieżnym z jego zadaniami statutowymi, polegającą na:

1) sprzedaży książek, pamiątek, obiektów sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego;

2) świadczeniu usług technicznych, konserwatorskich i transportowych ? w oparciu o posiadane zaplecze i sprzęt;

3) wykonywaniu opracowań, projektów i ekspertyz;

4) publikowaniu opracowań, dokumentów, wspomnień oraz wydawnictw albumowych i folderów;

5) organizowaniu konferencji, sympozjów, koncertów, festynów, spotkań integracyjnych i imprez kulturalnych;

6) najmie i dzierżawie składników majątkowych.

2. Środki finansowe uzyskane z dodatkowej działalności, o której mowa w ust. 1, wykorzystywane są wyłącznie na realizację zadań statutowych Muzeum.

 

Rozdział 5

Przepisy końcowe

 

§ 20.

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Sejmik Województwa Mazowieckiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

§ 21.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania

Wytworzył:
Udostępnił:
Sikora Karolina
(2007-04-26 16:39:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójtowicz Michał
(2018-10-30 12:38:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki