Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego z siedzibą w Warszawie (02-730) przy Al. Wilanowskiej o numerze NIP: 521-10-32-910 i numerze REGON: 001094983, zwana/zwany dalej ?Administratorem?.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować pod adresem iod@mhprl.pl;

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda albo umowa albo prawnie uzasadniony interes Administratora.

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w celu zawarcia i realizacji umowy, w celach analitycznych lub w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne lub inne podmioty uprawnione przepisami prawa, a także podmioty z którymi Administrator współpracuje w ramach konieczności w realizacji umowy;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3 - nie dłużej niż przez okres 50 lat po zakończeniu umowy. W przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać poddane czynnościom polegającym na profilowaniu, jednak bez ich wykorzystywania do podjęcia automatycznej decyzji mogącej powodować skutki prawne.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wytworzył:
Michał Wójtowicz
(2018-10-26)
Udostępnił:
Wójtowicz Michał
(2018-10-26 16:16:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójtowicz Michał
(2018-10-26 16:24:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki